Публічний договір

ДОГОВІР № ______

м.Іршава “___” __________ 20__р.

ФОП Попович І.І., надалі “Виконавець”, з однієї сторони, та надалі – “Замовник”, з іншої сторони, а разом – “Сторони”, уклали цю Угоду про наступне та публікує на адресу фізичних осіб (за винятком суб’єктів підприємницької діяльності та само зайнятих осіб) справжню оферту – пропозиція укласти Договір на надання послуг з доступу до мережі Інтернет на нижчевикладених умовах (далі по тексту – Договір):

1.Предмет Угоди

1.1 Предметом Угоди є надання Замовнику послуг передачі даних, послуг доступу до глобальної мережі Інтернет та/або до ресурсів локальної мережі (надалi – “Послуги”) по виділеним лініям у відповідності до діючого Прейскуранту та умов цього Договрору.

1.2 Виконавець, діючи відповідно Угоди, надає, а Замовник сплачує та приймає їх, згідно умов цього Договору.

1.3 Офіційні повідомлення для Замовника публікуються на сайті Виконавця http://ip-comp.net Особиста статистика Замовника знаходиться за адреcою https://statnew.ip-comp.net. Вказані ресурси є офіційними засобами інформації Виконавця, вони є обов’язковими для прочитання та прийняття до відома Замовника. Такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом

1.4  Абонент, в разі оплати послуги з доступу до мережі інтернет, підтверджує цим своє бажання укласти цей договір на запропонованих умовах.

2.Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 Ціни в Тарифах визначаються в гривнях з врахуванням всіх податків.

2.2 Оплата Послуг, що надаватимуться наступного місяця, здійснюється в період з 1 по останнє число поточного місяця за цінами, вказаними на Web-сторінці на момент оплати послуг.

2.3 Під час сеансу доступу до мережі Інтернет не враховується вхідний та вихідний трафік.

2.4 Придбання пакету є обов’язковим для користування ресурсами мережі Виконавця та Інтернету.

2.5 Термін дії пакету – календарний місяць (з першого по останнього числа місяця).

2.6 Якщо протягом сплаченого періоду баланс Особового рахунку стає негативним, то відбувається припинення Послуг, пов’язаних з доступом до марежі Інтернет.

2.7 Якщо Замовником не здійснена оплата Послуг за наступний місяць до вказаної дати у п 2.2. даної Угоди, то надання Послуг Виконавцем наступного місяця автоматично припиняється.

2.8 У випадку, якщо Особовий рахунок Замовника залишається заблокованим більше 3 (трьох) місяців, Виконавець має право розірвати цю Угоду. Сума повторного включення, вказана на офіційному сайті виконавця.

2.9 Якщо Замовник не бажає тимчасово використовувати мережу, сервіси та ресурси Виконавця, необхідно повідомити письмово Виконавця за 10 днів до закінчення терміну дії пакету.

2.10 Замовник самостійно несе відповідність за правильність здійснених ним оплат.

2.11 При відсутності авансу за оренду оптичного порту і / або за послугу доступу до мережі Інтернет, провайдер має право призупинити надання Послуг абоненту
без попереднього письмового повідомлення, до моменту погашення абонентом заборгованості та внесення необхідного авансу.

2.12  Призупинення надання Послуг та розірвання даного Договору не звільняє абонента від погашення заборгованості. У разі розірвання цього Договору, невикористаний аванс повертається споживачеві за вирахуванням вартості всіх наданих Послуг Споживачеві до дати розірвання цього Договору.

3 Обов’язки сторін

3.1 Виконавець зобов’язаний:

3.1.1 Забезпечити надання Послуг у відповідності з діючим Прейскурантом та Умовами надання Послуг.

3.1.2 Протягом 14 (чотирнадцять) робочих днів після отримання від Замовника попередньої оплати, згідно Прейскуранту,забезпечити підключення до локальної мережі передачі даних, надати Замовнику реквізити авторизованого мережевого доступу та відкрити персональний Особистий рахунок в обліковій системі Виконавця.

3.1.3 Попереджувати Замовника про всі зміни щодо умов обслуговування, котрі торкаються цін, переліку Послуг або інших питань, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, не менше ніж за 10 (десять) днів до вступу їх в силу, шляхом розміщення інформації на сайті Виконавця.

3.1.4 Відповідно запиту надати Замовнику інформацію про стан його Особистого рахунку (балансу).

3.1.5 Надати доступ до сервера статистики для самостійного контролю витрат ресурсів Замовника.

3.1.7 Усунути будь-які неполадки, що впливають на повноцінну роботу Замовника та виникли з вини Виконавця, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем інформації про неполадки від Замовника.(У випадку, якщо неполадки в роботі системи Замовника відбулися не з вини Виконавця, то Замовник усуває їх самостійно або за допомогою Виконавця, при цьому сплативши ці послуги відповідно до прейскуранту.)

3.1.8 Виконавець не дає гарантії в тому, що всі функції або послуги, що надаються усередині локальної мережі Виконавця, будуть постійно доступні, надаватися безперервно, надійно захищені та вільні від помилок, що сервер або комп’ютери інших абонентів, на яких міститься інша інформація, не міститимуть вірусів або інших шкідливих компонентів, що потрапили туди, не дивлячись на заборону Виконавця.

3.1.9 Зберігати конфіденційність інформації отриманої від Абонента, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

3.2 Провайдер має право:

3.2.1 Здійснювати профілактичні і ремонтні роботи і модернізацію власного обладнання, які можуть спричинити припинення в наданні послуг загальним терміном до 72 годин в місяць (три робочих дні).

3.2.2 Провайдер має право припинити надання послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку Абонента, шляхом демонтажу мережевого кабелю знаходиться поза житлового приміщення абонента, який є власністю провайдера.

3.2.3. Провайдер має право переглянути вартість і умови надання послуг і умови Договору, виходячи із змін ринкової кон’юнктури, тарифів і зборів Міністерства зв’язку (або інших структур і державних органів), законодавства, інфляційних процесів, а так само введення інших обов’язкових платежів.

3.3 Замовник зобов’язаний:

3.3.1 Щомісяця до 1 числа вносити авансові платежі за обраний тарифний пакет на наступний місяць. Слідкувати за станом свого Особистого рахунку та своєчасно поповнювати його авансовими платежами у відповідності з діючим Прейскурантом, своєчасно здійснювати оплату рахунків, які виставляє Виконавець.

3.3.2 Надавати Виконавцю необхідну співдію при підключенні Замовника до мережі.

3.3.3 Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі за телефоном які вказані на офіційному ресупсі.

3.3.4 Дотримуватись Правил користування послугою доступу до мережі Internet/Home, встановлених Виконавцем та Європейським координаційним органом Інтернет – RIPE (http://www.ripe.net), які визначають порядок надання і використання послуг доступу до мережі Інтернет, а також дотримуються традицій, що склалися в Інтернет, та норм користування мережею, опублікованих на https://194.0.157.1/OFISP.pdf У разі порушення перерахованих умов Виконавця має право припинити надання Послуг і розірвати Угоду на абонентське обслуговування в односторонньому порядку.

3.3.5 Дотримуватись міжнародних правил і законодавства України в питаннях, пов’язаних з отриманням і використанням інформації при роботі в мережі Інтернет.

3.3.6 Дотримуватись авторських прав на документацію, програмні засоби та інформацію, що надається Виконавцем, одержаних по інформаційним каналам Виконавця.

3.3.7 Використовувати Послуги Виконавця тільки легальним чином і не переносити на Виконавця відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений Замовником або третьою стороною в ході експлуатації Послуг Виконавця.

3.3.8 Самостійно відстежувати зміни, пов’язані з реалізацією Угоди, Прейскуранту, шляхом регулярного перегляду інформації в джерелах інформації, які описані в п. 1.3 цієї Угоди.

4 Відповідальність Сторін

4.1 При невиконанні однієї зі Сторін будь-якого положення діючої Угоди спірні питання регулюються на підставі взаємних домовленостей. Якщо рішення суперечок й розбіжностей на підставі взаємних домовленостей неможливо, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2 Виконавець в процесі надання Послуг не несе ніякої відповідальності за будь-які випадки спотворення інформації і затримки в її отриманні, викликані технологічними причинами об’єктивного характеру.

4.3 Виконавець не несе юридичну, матеріальну або інші відповідальності за:

  • якість змін, відповідність чинному законодавству інформації, одержаної або переданої Замовником за допомогою Послуг, що надаються Виконавцем;
  • використання Замовником платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Виконавця;
  • якість роботи ліній зв’язку і устаткування, що надається іншими організаціями;
  • збиток будь-якого роду, понесений Замовником у зв’язку з цією Угодою, наразі неправильної експлуатації Замовником устаткування та програмного забезпечення, розголошування (компрометації) Замовником атрибутів авторизованого доступу до мережі або зловмисних дій третіх осіб. Клієнт приймає на себе повну відповідальність та всі ризики, пов’язані з використання Послуг Виконавця, навіть у тому випадку, якщо Виконавець або його уповноважені представники були попереджені про можливість подібних збитків;
  • за будь-який збиток (або втрату інформації), заподіяний комп’ютерному устаткуванню Замовника або програмного забезпеченню унаслідок зараження вірусами або користування матеріалами, одержаними як через Інтернет так і через локальну мережу передачі даних, що належить Виконавцю, зокрема у наслідок завантаження графічних файлів, програмного забезпечення та іншої інформації, розміщеної на серверах Виконавця та комп’ютерах інших Замовників.

4.4 Замовник, отримуючи надані йому Послуги, самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діями (особисто ним або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі або майну громадян, юридичних осіб, Державі або етичними принципами суспільства.

4.4.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Провайдер не несе відповідальності за призупинення надання послуг Абоненту, що виникли в результаті відключення електроенергії.

4.4.2 Провайдер не несе ніякої відповідальності за поширювані Абонентом або його довіреними особами в мережі матеріали або відомості, які можуть суперечити чинному законодавству та / або інших держав на момент їх розповсюдження.

4.4.3 Провайдер не несе ніякої відповідальності за збиток, який може бути нанесений Абонентом третім особам з використанням послуг, як-то: комп’ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів, що становлять комерційну, промислову або іншу таємницю третіх осіб.

4.4.4. Провайдер не несе ніякої відповідальності за якість тих послуг, які знаходяться в прямій залежності від діяльності сторонніх організацій, що надають: магістральні канали зв’язку, телекомунікаційні системи передачі даних, енергозабезпечення та інші послуги, до виробництва яких Провайдер не має відношення.

4.4.5 Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються за допомогою інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які прямо або побічно понесли Абоненту чи третій особы внаслідок використання інформаційних ресурсів інтернет або неможливості їх використання.

4.4.6 У разі навмисного або ненавмисного втручання Споживача в роботу мережі Інтернет, якщо це призвело до дестабілізації процесів, прямо або побічно впливають на якість надаваних Оператором послуг, та / або знищення інформації інших Споживачів, він зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати Оператору завдані внаслідок цього збитки

4.4.7 Абонент несе відповідальність за кінцеве обладнання і за телекомунікаційну лінію включно до кінцевої опори. Провайдер несе відповідальність за телекомунікаційну лінію від роздавальної коробки до кінцевої опори.

4.5 Замовнику забороняється:

4.5.1 Змінювати реквізити та дані (МАС-адреса, ІР-адреса та ін), що ідентифікують комп’ютер Замовника в мережі Виконавця.

4.5.2 Робити спроби до отримання несанкціонованого доступу до будь-яких комп’ютерів в мережі, рахунків інших Замовників або будь-яких комп’ютерних сисnем або мереж, підключених до мережі Виконавця, або шляхом злому, або підбору пароля, або будь-яким іншим способом. Замовник не має права збирати або робити спроби до збору особистих відомостей, що мають відношення до інших Замовників Виконавця.

4.5.3 Встановлювати, без попереднього узгодження з Виконавцем, на підключеному до мережі комп’ютері proxy, gate, Tunnel і будь-які інші програми та сервіси, до яких можуть звертатися інші пристрої і комп’ютери мережі Виконавця.

4.5.4 Без повідомлення та узгодження з Виконавцем підключати до виділеної Замовнику лінії будь-які інші пристрої, окрім комп’ютера, зареєстрованого при підключенні.

4.5.5 Використовувати мережу, сервіси та ресурси Виконавця для надання яких-небудь послуг третім особам. Виконавець має право при наданні Послуг не підтримувати і/або забороняти сервіси, послуги та технології, що суперечать політиці Виконавця і/або здатні завдати прямого або непрямого збитку Виконавцю.

4.5.6 Розміщувати комп’ютерні програми, файли та інші матеріали, що містять деструктивні фрагменти, які порушують роботу мережі, такі як віруси, “биті файли” , “приховані файли” (такі як, наприклад, графічні файли з прикладеним аудіофайлом), “черв’яки”, трояни, або засоби для використання прокрутки, показу декількох вікон, які можуть спричинити за собою порушення в роботі комп’ютерів і/або їх операційних систем або негативним чином вплинути на комп’ютери інших Замовників або цілісність мережевого простору. В разі заподіяння шкоди Замовником, Виконавець стягує штраф, рівний сумі завданного збитку Виконавцю.

5 Порядок змін умов Угоди

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту оплати послуги згідно з тарифами.

5.2  Усі доповнення і зміни до цієї Угоди дійсні, якщо вони прийняті по взаємному узгодженню, оформлені письмово і підписані Сторонами.

5.3  Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, в тому числі змінювати діючі тарифи, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи і повідомлення про такі зміни на сайті, такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом

5.3  Якщо Замовник не згоден з внесенням змін, тоді він має право на одностороннє розірвання Угоди до дати вступу змін в дію, але тільки при умові відсутності заборгованості перед Виконавцем та обов’язковим письмовим повідомленням Виконавця про розірвання Угоди. В цьому випадку Замовнику гарантується повернення невикористаних коштів з його особистого рахунку. У випадку, якщо до дати вступу змін в дію, від Замовника не поступає інформації про розірвання Угоди, всі внесенні Виконавцем зміни вважаються прийняті Замовником, а нова редакція Угоди є дійсною.

5.4  Провайдер має право направляти Абоненту будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на сайті, такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом.

5.5  Послуги надаються Провайдером тільки після оплати їх вартості, а також вартості Підключення (комплекс заходів для з’єднання кінцевого обладнання Абонента з сервером Провайдера).

6 Форс-мажор

6.1 Сторони звільняються від будь-якої відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов даної Угоди у разі настання форс-мажорної ситуації або обставин непереборної, непередбачуваної та неконтрольованої Сторонами сили, що виникли після укладання Угоди, а саме: пожежа, повінь, гроза, град, землетрус, інші стихійні лиха, обледеніння кабелю, вихід з ладу мережі електроживлення та цифрового зв’язку, військові дії, терористичні акти, страйки, народні заворушення, крадіжки обладнання чи кабелю, прийняття міською, обласною адміністрацією, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Президентом України та іншими органами влади постанов, законодавчих актів, законів, що забороняють діяльність Виконавця в тому вигляді, якою вона є, або регламентують її таким чином, що Виконавець стане неспроможним виконати зобов’язання перед Замовником, інші непередбачувані обставини тощо.

6.2 Кожна сторона бере на себе ризик від наслідків цих обставин.

6.3 У разі настання форс-мажорних ситуацій виконання умов Угоди переноситься на відповідний період дії цих ситуацій.

6.4 Сторона, яка потрапила під дії форс-мажору, має всіма доступними засобами зв’язку негайно повідомити про їх початок та закінчення іншу Сторону.

6.5 Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати за наданні до настання вказаних обставин послуг.

7 Порядок розірвання Угоди

7.1 Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

7.2 При порушенні однією із Сторін умов цієї Угоди, інша Сторона має право на одностороннє розірвання Угоди, про що письмово повідомляє Сторону, що порушила умови Угоди.

7.3 Виконавець має право призупинити надання Замовнику Послуг та розірвати Угоду, у випадку, якщо Замовник порушив умови цієї Угоди. Будь-які дії Замовника або їх наслідки, які, на думку Виконавця, можуть спричинити за собою позбавлення, рівно як і обмеження можливості користуватися послугами Виконавця для іншого Замовника, визнаються неприпустимими і є достатньою підставою для розірвання цієї Умови. Залишок невикористаних засобів з Особового рахунку Замовника у цьому випадку не повертається.

7.4 Замовник має право на одностороннє розірвання Угоди тільки за умов відсутності заборгованості перед Виконавцем. Залишок невикористаних засобів з Рахунку Замовника у цьому випадку повертається, за винятком випадків, передбачених п.6.3 цієї Угоди. Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця про розірвання Угоди, не менше ніж за 14 (чотирнадцять) днів до передбачуваної дати розірвання.

7.6 При розірванні Угоди залишок невикористаних коштів на Особовому рахунку Замовника йому не повертається, а залишається у Виконавця.

8 Особливі умови

8.1 Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати або продавати свої права, обов’язки та Послуги за даною Угодою третім особам.

8.2 На додаткові види послуг, не перераховані в Прейскуранті, але що входять в предмет цієї Угоди, а також за особливих умов його виконання, Сторонами складаються додаткові угоди, що є невід’ємною частиною цієї Угоди. Термін дії та умови надання додаткових послуг та особливі обставини виконання цієї Угоди визначаються в додаткових угодах.

8.3 Замовник та Виконавець зобов’язуються забезпечити актуальність і конфеденційність за даною Угодою, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

9 Термін дії Угоди

9.1 Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та діє до кінця поточного календарного року.

9.2 У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу про розірвання цієї Угоди за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення її терміну дії, дана Угода вважається пролонгованою на наступний календарний рік на тих же умовах, що зазначені в цій Угоді. Кількість таких продовжень не обмежено.

10 Заключні положення

10.1 В усьому іншому, неврегульованому у цій Угоді, Сторони застосовуватимуть Правила користувння послугою доступу до мережі Internet/Home, чинне законодавство України і Міжнародні законодавчі акти.

10.2 Ця Угода, включаючи Додатки та Доповнення, змінює будь-які інші попередні угоди, врегулювання, письмові та усні домовленості, що відносяться до предмету цієї Угоди.

10.3 Ця Угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу (українською мовою), один з яких знаходиться у Замовника, інший у Виконавця.

10.4 Лінія передачі даних до квартири Замовника є власністю Виконавця.

10.5 Підпис Замовника в Угоді, в Додатках та інших Додаткових угодах, свідчить про те, що він ознайомлений з цінами та тарифними умовами Угоди, Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/Home та умовами користування мережею Інтернет, та зобов’язується їх виконувати.

10.6 Підпис в Угоді підтверджує, що інформація та документи, надані Замовником, є достовірними та відповідають чинному законодавству України та статутним документам.

11 Адреси та банківські реквізити Сторін

Виконавець:ФОП Попович І.І.Юридична адреса: 90102, с.К.Мартинка, 65.
Закарпатська обл., Іршавський р-н.
Тел.: +38(03144) 2-33-82
Тел.моб.: +38(067)7437786 Реквізити:МФО: 312378
Банк:
Р/Р IBAN:
Код ЄДРПОУ / ІПН:

_________________ Попович І.І.
(підпис)
Замовник:Прізвище, ім’я, по-батькові:
_________________________________
Адреса: __________________________________________________________
Телефон: ________________________
Паспортні дані: ___________________
Виданий: _________________________
ІПН: ____________________________Мережеві налаштування:IP: ___.___.___.___
Маска: ___.___.___.___
Шлюз: ___.___.___.___
DNS: ___.___.___.______.___.___.___Ім’я (Login) ___________
Пароль (Password) _______________________________________ (підпис)